AccessTrade.vn
Search…
⌃K

Lấy danh sách đơn hàng v2

Method: GET

HTTP Request

https://api.accesstrade.vn/v1/order-list

*Lưu ý:

  • Limit : 30 request/1 phút
  • Cache 1 phút

Query Parameters

Các biến params được truyền vào HTTP Request theo các cặp Key-Value, mở đầu chuỗi params bằng dấu “?” và giữa các biến phân tách nhau bằng dấu “&”. Vd:
https://api.accesstrade.vn/v1/order-list?since=2021-01-01T00:00:00Z&until=2021-01-10T00:00:00Z
Biến params
Required
Mô tả
since
bắt buộc
Thời gian bắt đầu report, theo ISO format, ví dụ “2016-08-01T00:00:00Z”.
until
bắt buộc
Thời gian kết thúc report, theo ISO format, ví dụ “2016-08-02T00:00:00Z”.
page
tùy chọn
Thứ tự page. Bắt đầu từ 1. Mặc định 1
utm_source
tùy chọn
Ex: facebook
utm_campaign
tùy chọn
utm_medium
tùy chọn
Ex: email
utm_content
tùy chọn
limit
tùy chọn
Số lượng đơn hàng trả về mỗi page. Mặc định 30. Tối đa 300 (nếu điền quá 300 thì mặc định set 300)
status
tùy chọn
Trạng thái của conversion
  • 0: Pending or hold
  • 1: Approved
  • 2:Rejected.
merchant
tùy chọn
Vi dụ: adayroi, lazada.
API response trả về
{
"data":
[
{
"at_product_link": "https://shopee.vn/universal-link/product/214196144/17730719201?utm_campaign=&c=679&af_reengagement_window=7d&af_click_lookback=7d&smtt=0.549607455-1653894909.9&utm_content=XDbU5H4Qjy87NtFmlCNrsEo4jtBMzjvPRv3EON3JTvinCYXR-540355-679-IG-&af_siteid=an_17156540000&pid=affiliates&utm_source=an_17156540000&is_retargeting=true&referer=at-kol-new&af_sub_siteid=540355&utm_medium=affiliates&af_viewthrough_lookback=1d&atnct1=ca9c267dad0305d1a6308d2a0cf1c39c&atnct2=XDbU5H4Qjy87NtFmlCNrsEo4jtBMzjvPRv3EON3JTvinCYXR&atnct3=h50RJ00079r00bkxv",
"billing": 69000.0,
"browser": "Mobile Safari UI/WKWebView",
"category_name": "Fashion_Accessories",
"click_time": "2022-05-31T00:28:09",
"client_platform": "mobile",
"confirmed_time": "2022-07-01T23:59:31",
"conversion_platform": null,
"customer_type": null,
"is_confirmed": 0,
"landing_page": "https://www.instagram.com/",
"merchant": "shopee_kolnew",
"order_id": "220602QAVKQKCM",
"order_pending": 0,
"order_reject": 0,
"order_approved": 1,
"product_category": "Phu_Kien_Thoi_Trang",
"products_count": 1,
"pub_commission": 2208.0,
"sales_time": "2022-06-01T23:59:31",
"update_time": "2022-07-07T10:23:13",
"utm_campaign": null,
"utm_content": null,
"utm_medium": null,
"utm_source": "IG",
"website": "https://www.instagram.com/",
"website_url": "https://www.instagram.com/"
}
],
"total": 589
}
Mô tả kết quả:
Tham số
Mô tả
data.at_product_link
Link cuối gắn các tham số tracking
data.billing
Giá trị đơn hàng
data.browser
Nền tảng phát sinh đơn hàng
data.category_name
Ngành hàng
data.click_time
Thời gian click
data.client_platform
Thiết bị
data.confirmed_time
Thời gian xác nhận giao dịch
data.conversion_platform
data.customer_type
data.is_confirmed
Trạng thái duyệt đối soát giao dịch:
  • 0 - chưa duyệt
  • 1 - đã duyệt
data.landing_page
data.merchant
Tên merchant
data.order_id
ID đơn hàng
data.order_pending
Trạng thái đơn hàng (tổng số lượng item ở trạng thái pending)
data.order_reject
Trạng thái đơn hàng (tổng số lượng item ở trạng thái reject)
data.order_approved
Trạng thái đơn hàng (tổng số lượng item ở trạng thái approved)
data.product_category
Ngành hàng của sản phẩm
data.products_count
Số lượng sản phẩm
data.pub_commission
Hoa hồng cho publisher
data.sales_time
Thời gian phát sinh
data.update_time
Thời gian cập nhật
data.utm_campaign
utm_campaign
data.utm_content
utm_content
data.utm_medium
utm_medium
data.utm_source
utm_source
data.website
Website nguồn
data.website_url
Đường dẫn đến website nguồn