Lấy danh sách đơn hàng v2

Method: GET

HTTP Request

https://api.accesstrade.vn/v1/order-list

*Lưu ý:

 • Limit : 30 request/1 phút

 • Cache 1 phút

Query Parameters

Các biến params được truyền vào HTTP Request theo các cặp Key-Value, mở đầu chuỗi params bằng dấu “?” và giữa các biến phân tách nhau bằng dấu “&”. Vd:

https://api.accesstrade.vn/v1/order-list?since=2021-01-01T00:00:00Z&until=2021-01-10T00:00:00Z

Biến params

Required

Mô tả

since

bắt buộc

Thời gian bắt đầu report, theo ISO format, ví dụ “2016-08-01T00:00:00Z”.

until

bắt buộc

Thời gian kết thúc report, theo ISO format, ví dụ “2016-08-02T00:00:00Z”.

page

tùy chọn

Thứ tự page. Bắt đầu từ 1. Mặc định 1

utm_source

tùy chọn

Ex: facebook

utm_campaign

tùy chọn

utm_medium

tùy chọn

Ex: email

utm_content

tùy chọn

limit

tùy chọn

Số lượng đơn hàng trả về mỗi page. Mặc định 30. Tối đa 300 (nếu điền quá 300 thì mặc định set 300)

status

tùy chọn

Trạng thái của conversion

 • 0: Pending or hold

 • 1: Approved

 • 2:Rejected.

merchant

tùy chọn

Vi dụ: adayroi, lazada.

API response trả về

{
"data": 
  [
    {
      "at_product_link": "https://shopee.vn/universal-link/product/214196144/17730719201?utm_campaign=&c=679&af_reengagement_window=7d&af_click_lookback=7d&smtt=0.549607455-1653894909.9&utm_content=XDbU5H4Qjy87NtFmlCNrsEo4jtBMzjvPRv3EON3JTvinCYXR-540355-679-IG-&af_siteid=an_17156540000&pid=affiliates&utm_source=an_17156540000&is_retargeting=true&referer=at-kol-new&af_sub_siteid=540355&utm_medium=affiliates&af_viewthrough_lookback=1d&atnct1=ca9c267dad0305d1a6308d2a0cf1c39c&atnct2=XDbU5H4Qjy87NtFmlCNrsEo4jtBMzjvPRv3EON3JTvinCYXR&atnct3=h50RJ00079r00bkxv",
      "billing": 69000.0,
      "browser": "Mobile Safari UI/WKWebView",
      "category_name": "Fashion_Accessories",
      "click_time": "2022-05-31T00:28:09",
      "client_platform": "mobile",
      "confirmed_time": "2022-07-01T23:59:31",
      "conversion_platform": null,
      "customer_type": null,
      "is_confirmed": 0,
      "landing_page": "https://www.instagram.com/",
      "merchant": "shopee_kolnew",
      "order_id": "220602QAVKQKCM",
      "order_pending": 0,
      "order_reject": 0,
      "order_approved": 1,
      "product_category": "Phu_Kien_Thoi_Trang",
      "products_count": 1,
      "pub_commission": 2208.0,
      "sales_time": "2022-06-01T23:59:31",
      "update_time": "2022-07-07T10:23:13",
      "utm_campaign": null,
      "utm_content": null,
      "utm_medium": null,
      "utm_source": "IG",
      "website": "https://www.instagram.com/",
      "website_url": "https://www.instagram.com/"
    }
  ],
  "total": 589
}

Mô tả kết quả:

Tham số

Mô tả

data.at_product_link

Link cuối gắn các tham số tracking

data.billing

Giá trị đơn hàng

data.browser

Nền tảng phát sinh đơn hàng

data.category_name

Ngành hàng

data.click_time

Thời gian click

data.client_platform

Thiết bị

data.confirmed_time

Thời gian xác nhận giao dịch

data.conversion_platform

data.customer_type

data.is_confirmed

Trạng thái duyệt đối soát giao dịch:

 • 0 - chưa duyệt

 • 1 - đã duyệt

data.landing_page

data.merchant

Tên merchant

data.order_id

ID đơn hàng

data.order_pending

Trạng thái đơn hàng (tổng số lượng item ở trạng thái pending)

data.order_reject

Trạng thái đơn hàng (tổng số lượng item ở trạng thái reject)

data.order_approved

Trạng thái đơn hàng (tổng số lượng item ở trạng thái approved)

data.product_category

Ngành hàng của sản phẩm

data.products_count

Số lượng sản phẩm

data.pub_commission

Hoa hồng cho publisher

data.sales_time

Thời gian phát sinh

data.update_time

Thời gian cập nhật

data.utm_campaign

utm_campaign

data.utm_content

utm_content

data.utm_medium

utm_medium

data.utm_source

utm_source

data.website

Website nguồn

data.website_url

Đường dẫn đến website nguồn

Last updated