Hướng dẫn lấy mã nhúng danh sách khuyến mãi lên website

Hướng dẫn lấy mã nhúng danh sách khuyến mãi lên website, landing page cá nhân.Mã khuyến mại sẽ được cập nhật tự động. Chỉ cần nhúng 1 lần.

LƯU Ý: WP ROCKET sẽ gây lỗi khi nén file css & js, nên cần tắt plugin này để dùng được tool

Cách lấy pubID trên hệ thống pub2 AccessTrade

Bước 1: Pub vào link: https://pub2.accesstrade.vn/tool/deep_link hoặc đăng nhập https://pub2.accesstrade.vn/ => Công cụ ==> Deep Link

Bước 2: Copy đoạn mã tương ứng với tài khoản của publisher (pub ID) VD: Đường dẫn cơ sở https://go.isclix.com/deep_link/0123456789/ => copy 0123456789

Bước 3: Sao chép toàn bộ đoạn mã bên dưới và thay đổi giá trị data-accesskey bằng pubID vừa lấy ở bước 2.

Ví dụ: pubID = 0123456789 thì thay trong đoạn code data-accesskey="1111" thành data-accesskey="0123456789"

<link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.1/css/all.min.css" rel="stylesheet"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=yes" /><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1" /><meta name="HandheldFriendly" content="true" /><meta name="apple-touch-fullscreen" content="yes"/><meta name="description" content="Default Description" /><meta name="keywords" content="" /><meta name="robots" content="INDEX,FOLLOW" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://static.accesstrade.vn/coupon/v2/css/bootstrap.min.css" media="all" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://static.accesstrade.vn/coupon/v2/css/css-voucher.css" media="all" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://static.accesstrade.vn/coupon/v2/js/slick/slick.css" media="all" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://static.accesstrade.vn/coupon/v2/js/slick/slick-theme.css" media="all" /><div id="layout-wrapper"> <main class="voucher-main"><div class="container"><div class="voucher-tagsearch"><div class="search-form"> <span class="icon"><img src="https://static.accesstrade.vn/coupon/v2/images/icon-search.svg" alt=""></span> <input class="form-control" id="search" placeholder="Nhập liên kết sản phẩm cần tìm" type="text" value=""></div><ul class="tags-form list-unstyled"><li><a href="#"></a></li></ul></div><div class="voucher-mostbrand"><h4 class="title">Các nhà cung cấp nổi bật</h4><div class="listbrand-item"><div class="item-brand"> <a href=""> <img src="https://static.accesstrade.vn/coupon/v2/images/logo-brand/img-12.png" alt=""> <span></span> </a></div></div></div><div class="voucher-dealhot"><div class="title-filter"><div class="title-total"> <img src="https://static.accesstrade.vn/coupon/v2/images/icon-coupon.svg" alt=""><h2 class="title">Deal Hot</h2></div><div class="dropdown filter-sort"> <button class="dropdown-toggle" type="button" id="dropdownMenuButton" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false"> <span>Ngày</span> <i class="icon-down"><img src="https://static.accesstrade.vn/coupon/v2/images/icon-caret.svg" alt=""></i> </button><div class="dropdown-menu" aria-labelledby="dropdownMenuButton"> <a class="dropdown-item" data-date="0" href="#">Hôm nay</a> <a class="dropdown-item" data-date="1" href="#">7 ngày gần nhất</a> <a class="dropdown-item" data-date="2" href="#">30 ngày gần nhất</a></div></div></div><div class="dealitem-body"></div></div><div class="voucher-dealcoupon"><div class="title-tabs"><div class="title-total"> <img src="https://static.accesstrade.vn/coupon/v2/images/icon-promo.svg" alt=""><h2 class="title">Danh sách mã khuyến mại</h2></div><div class="title-tabslist"><ul class="nav nav-tabs" id="tabsdeal--link" role="tablist"><li class="nav-item"> <a class="nav-link active" id="history-tabs" data-toggle="tab" href="#deal-opening" role="tab">Đang mở <em></em></a></li><li class="nav-item"> <a class="nav-link" id="record-tabs" data-toggle="tab" href="#deal-soon" role="tab">Sắp mở <em></em></a></li></ul></div></div><div class="tab-content" id="tabsdeal--content"><div class="tab-pane fade show active" id="deal-opening" role="tabpanel"><div id="no-coupon-link" style="display: none;text-align: center;padding: 1em;"><h4>Link sản phẩm không có mã giảm giá</h4></div><div class="dealpromo-body"></div><div class="coupon-pagination"> <nav><ul class="pagination" name='pagination'><li class="page-item" style="display: none"> <a onclick="prev(event,1)" class="page-link" href="#" tabindex="-1"><i class="fas fa-angle-double-left"></i></a></li><li class="page-item" style="display: none"> <a onclick="prev(event)" class="page-link" href="#" tabindex="-1"><i class="fas fa-angle-left"></i></a></li><li class="page-item" style="display: none"> <a onclick="prev(event)" class="page-link" id="prev-page-active" href="#"></a></li><li class="page-item active"> <a class="page-link" href="#"><span class="sr-only"></span>1</a></li><li class="page-item" style="display: none" > <a onclick="next(event)" class="page-link" id="next-page-active" href="#"></a></li><li class="page-item" style="display: none"> <a onclick="next(event)" class="page-link" href="#" tabindex="-1"><i class="fas fa-angle-right"></i></a></li><li class="page-item" style="display: none"> <a class="page-link" href="#" tabindex="-1"><i class="fas fa-angle-double-right"></i></a></li></ul> </nav><div class="page-box"> <span class="p-0" style="display: none"> <input class="page-selected" type="text"></span> <span class="text-muted" name="text-muted">Trên trang</span></div></div></div><div class="tab-pane fade" id="deal-soon" role="tabpanel"><div id="no-coupon" style="display: none;text-align: center;padding: 1em;"><h4>Đang cập nhật</h4></div><div class="dealpromo-body"></div><div class="coupon-pagination" > <nav><ul class="pagination" name="pagination-soon"><li class="page-item" style="display: none"> <a onclick="prev(event,1,true)" class="page-link" href="#" tabindex="-1"><i class="fas fa-angle-double-left"></i></a></li><li class="page-item" style="display: none"> <a onclick="prev(event,null,true)" class="page-link" href="#" tabindex="-1"><i class="fas fa-angle-left"></i></a></li><li class="page-item" style="display: none"> <a onclick="prev(event,null,true)" class="page-link" id="prev-soon-page-active" href="#"></a></li><li class="page-item active"> <a class="page-link" href="#"><span class="sr-only"></span>1</a></li><li class="page-item" style="display: none" > <a onclick="next(event,null,true)" class="page-link" id="next-soon-page-active" href="#"></a></li><li class="page-item" style="display: none"> <a onclick="next(event,null,true)" class="page-link" href="#" tabindex="-1"><i class="fas fa-angle-right"></i></a></li><li class="page-item" style="display: none"> <a class="page-link" href="#" tabindex="-1"><i class="fas fa-angle-double-right"></i></a></li></ul> </nav><div class="page-box"> <span class="p-0" style="display: none"> <input class="page-selected" type="text"></span> <span class="text-muted" name="text-muted-soon">Trên trang</span></div></div></div></div></div></div> </main></div> <script type="text/javascript" src="https://static.accesstrade.vn/coupon/v2/js/jquery-1.11.1.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://static.accesstrade.vn/coupon/v2/js/popper.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://static.accesstrade.vn/coupon/v2/js/bootstrap.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://static.accesstrade.vn/coupon/v2/js/slick/slick.min.js"></script>
<script type="text/javascript" id="atScript6626" 
data-sub1="" data-sub2="" data-sub3="" data-sub4="" data-sub5="" 
data-utm-source="" data-utm-medium="" data-utm-campaign="" data-utm-content="" data-filters='{}' 
data-accesskey="4348611760548105593" 
src="https://static.accesstrade.vn/coupon/v2/js/main.js"></script>

Phải có data-accesskey từ AccessTrade cung cấp thì mới sử dụng được chức năng.

Cách thay đổi tham số để tracking tùy biến

Tìm các param tương ứng danh sách bên dưới và truyền dữ liệu vào. Nên encode trước khi truyền để tránh gây lỗi cho người dùng.

Key

Mô tả

data-utm-source

Tham số để truyền vào utm_source

data-utm-medium

Tham số để truyền vào utm_medium

data-utm-campaign

Tham số để truyền vào utm_campaign

data-utm-content

Tham số để truyền vào utm_content

data-sub1

Tùy biến người dùng tracking

data-sub2

Tùy biến người dùng tracking

data-sub3

Tùy biến người dùng tracking

data-sub4

Tùy biến người dùng tracking

data-sub5

Tùy biến người dùng tracking

Last updated