AccessTrade.vn
Search
K

Top các sản phẩm bán chạy nhất

Method: GET

HTTP Request

https://api.accesstrade.vn/v1/top_products
Các biến params được truyền vào HTTP Request theo các cặp Key-Value, mở đầu chuỗi params bằng dấu “?” và giữa các biến phân tách nhau bằng dấu “&”. Vd:
https://api.accesstrade.vn/v1/top_products?date_from=01-07-2020&date_to=20-07-2020

Query parameters

Biến params
Required
Mô tả
date_from
tùy chọn
Ngày filter bắt đầu, vd: ‘01-04-2016’
date_to
tùy chọn
Ngày filter cuối, vd: ‘01-01-2016’
merchant
tùy chọn
Đối tác, vd: lazada

Mô tả kết quả

Value
Mô tả
category_id
id danh mục sản phẩm
category_name
tên danh mục sản phẩm
desc
mô tả sản phẩm
image
ảnh sản phẩm
link
link sản phẩm
aff_link
Affiliate link
price
giá sản phẩm chưa sale
discount
giá khuyến mại sản phẩm
total
số lượng sản phẩm
name
tên sản phẩm
product_id
id sản phẩm
API response trả về (1 trong số 50 sản phẩm trả về)
{
"data": [
{
"aff_link": "https://go.isclix.com/deep_link/4348611760548105593?url=https%3A%2F%2Ffado.vn%2Fus%2Famazon%2Frazor-turbo-jetts-electric-heel-wheels-red-B076WVGLXS.html%3Fm%3DAGYUU318PHJM6",
"brand": "",
"category_id": "",
"category_name": "Sports & Outdoors",
"desc": null,
"discount": 2869795.0,
"image": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81259FdCzzL.jpg",
"link": "https://fado.vn/us/amazon/razor-turbo-jetts-electric-heel-wheels-red-B076WVGLXS.html?m=AGYUU318PHJM6",
"name": "Razor Turbo Jetts Electric Heel Wheels - Red",
"price": 2869795.0,
"product_category": "FADOTREN2000000",
"product_id": "B076WVGLXS",
"short_desc": null
}
],
"total": 1
}