Top các sản phẩm bán chạy nhất

Method: GET

HTTP Request

https://api.accesstrade.vn/v1/top_products

Các biến params được truyền vào HTTP Request theo các cặp Key-Value, mở đầu chuỗi params bằng dấu “?” và giữa các biến phân tách nhau bằng dấu “&”. Vd:

https://api.accesstrade.vn/v1/top_products?date_from=01-07-2020&date_to=20-07-2020

Query parameters

Biến params

Required

Mô tả

date_from

tùy chọn

Ngày filter bắt đầu, vd: ‘01-04-2016’

date_to

tùy chọn

Ngày filter cuối, vd: ‘01-01-2016’

merchant

tùy chọn

Đối tác, vd: lazada

Mô tả kết quả

Value

Mô tả

category_id

id danh mục sản phẩm

category_name

tên danh mục sản phẩm

desc

mô tả sản phẩm

image

ảnh sản phẩm

link

link sản phẩm

aff_link

Affiliate link

price

giá sản phẩm chưa sale

discount

giá khuyến mại sản phẩm

total

số lượng sản phẩm

name

tên sản phẩm

product_id

id sản phẩm

API response trả về (1 trong số 50 sản phẩm trả về)

{
  "data": [
    {
      "aff_link": "https://go.isclix.com/deep_link/4348611760548105593?url=https%3A%2F%2Ffado.vn%2Fus%2Famazon%2Frazor-turbo-jetts-electric-heel-wheels-red-B076WVGLXS.html%3Fm%3DAGYUU318PHJM6",
      "brand": "",
      "category_id": "",
      "category_name": "Sports & Outdoors",
      "desc": null,
      "discount": 2869795.0,
      "image": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81259FdCzzL.jpg",
      "link": "https://fado.vn/us/amazon/razor-turbo-jetts-electric-heel-wheels-red-B076WVGLXS.html?m=AGYUU318PHJM6",
      "name": "Razor Turbo Jetts Electric Heel Wheels - Red",
      "price": 2869795.0,
      "product_category": "FADOTREN2000000",
      "product_id": "B076WVGLXS",
      "short_desc": null
    }
  ],
  "total": 1
}

Last updated