Lấy danh sách giao dịch

Method: GET

HTTP Request

https://api.accesstrade.vn/v1/transactions

*Lưu ý: Limit : 30 request/1 phút

Query Parameters

Các biến params được truyền vào HTTP Request theo các cặp Key-Value, mở đầu chuỗi params bằng dấu “?” và giữa các biến phân tách nhau bằng dấu “&”. Vd:

https://api.accesstrade.vn/v1/transactions?since=2021-01-01T00:00:00Z&until=2021-01-03T00

Biến params

Required

Mô tả

since

Bắt buộc

Thời gian bắt đầu report theo sale time (ISO format), ví dụ “2016-08-01T00:00:00Z”.

until

Bắt buộc

Thời gian kết thúc report theo sale time (ISO format), ví dụ “2016-08-02T00:00:00Z”.

page

Tùy chọn

Số trang, default None.

offset

Tùy chọn

Offset value, default 0.

limit

Tùy chọn

Số kết quả trả về mỗi lần, default 100.

merchant

Tùy chọn

Tên merchant. ex: tikivn.

utm_source

Tùy chọn

Ex: facebook

utm_campaign

Tùy chọn

utm_medium

Tùy chọn

Ex: email

utm_content

Tùy chọn

status

Tùy chọn

Trạng thái giao dịch:

 • 0 : hold

 • 1 : approved

 • 2 : rejected

is_confirmed

Tùy chọn

Trạng thái giao dịch:

 • 0 : chưa duyệt

 • 1 : đã duyệt (Nếu có tham số is_confirmed mà không có status thì mặc định trường status=1)

transaction_id

Tùy chọn

Mã giao dịch, có thể filter 1 (transaction_id=1234567) hoặc nhiều (transaction_id=1234567,7654321) bằng cách dùng dấu phẩy “,” để ngăn cách các mã.

update_time_start

Tùy chọn

Thời gian bắt đầu report theo thời gian update transaction (ISO forrmat), ví dụ “2016-08-01T00:00:00Z”.

update_time_end

Tùy chọn

Thời gian kết thúc report theo thời gian update transaction (ISO forrmat), ví dụ “2016-08-05T00:00:00Z”.

API reponse trả về:

"data": [
    {
      "merchant": "tikivn",
      "status": 1,
      "update_time": "2022-07-19T17:32:35",
      "click_url": "https://ti.ki/add/TNWGVSKG?utm_term=TAPM.Yr8FIzkUqtxX6WDq6wmjdLH9nzfwPYBgD8nSkKOaR8B3lolr_TAPP.684099_TAPT.TI3&TIKI_URI=https%3A%2F%2Ftiki.vn&atnct1=44f683a84163b3523afe57c2e008bc8c&atnct2=Yr8FIzkUqtxX6WDq6wmjdLH9nzfwPYBgD8nSkKOaR8B3lolr&atnct3=PkIKY0000nw00enur",
      "conversion_platform": "mobile_app",
      "utm_campaign": "4348614231480407268",
      "product_category": "1520_app",
      "utm_content": "",
      "transaction_time": "2022-05-03T02:31:19",
      "product_image": "",
      "utm_source": "123488589",
      "transaction_value": 442000.0,
      "_extra": {
        "parameters": {
          "utm_campaign": "4348614231480407268",
          "click_url": "https://ti.ki/add/TNWGVSKG?utm_term=TAPM.Yr8FIzkUqtxX6WDq6wmjdLH9nzfwPYBgD8nSkKOaR8B3lolr_TAPP.684099_TAPT.TI3&TIKI_URI=https%3A%2F%2Ftiki.vn&atnct1=44f683a84163b3523afe57c2e008bc8c&atnct2=Yr8FIzkUqtxX6WDq6wmjdLH9nzfwPYBgD8nSkKOaR8B3lolr&atnct3=PkIKY0000nw00enur",
          "click_user_agent": "Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Mobile/15E148 Safari/604.1",
          "at_unique_id": "7sFsxcWKOWYPunC3BCfg6Znxat",
          "utm_tool": "deeplink",
          "utm_source": "123488589"
        },
        "device_model": "iPhone",
        "device_family": "iPhone",
        "device_brand": "Apple",
        "device_type": "mobile",
        "device": "Apple iPhone",
        "os": "iOS",
        "browser": "Mobile Safari"
      },
      "reason_rejected": "",
      "category_name": "Sức khỏe và làm đẹp_app",
      "utm_term": "",
      "product_id": "9446586652188@tikivn@9446586652188",
      "is_confirmed": 0,
      "confirmed_time": "2022-06-30T23:59:59",
      "product_price": 442000.0,
      "id": "9591ccbef06080a1dd8f98d9b371537e",
      "commission": 53040.0,
      "customer_type": "",
      "conversion_id": 115157422,
      "utm_medium": "",
      "product_quantity": 1,
      "click_time": "2022-05-03T02:18:56",
      "product_name": "",
      "transaction_id": "602528593"
    }

Mô tả kết quả:

Tham số

Mô tả

total

Số lượng conversion, tính theo từng sản phẩm.

data.status

Trạng thái của conversion

 • 0: Pending or hold

 • 1: Approved

 • 2: Rejected.

data.merchant

Tên merchant.

data.click_time

Thời gian phát sinh click, theo ISODate.

data.transaction_id

ID của giao dịch (Đơn hàng).

data.transaction_time

Thời gian phát sinh giao dịch, theo ISODate.

data.update_time

Thời gian update thông tin giao dịch, theo ISODate.

data.confirmed_time

Thời gian duyệt giao dịch, theo ISODate.

data.is_confirmed

Trạng thái giao dịch: 0 - chưa duyệt, 1 - đã duyệt

data.transaction_value

Giá trị giao dịch.

data.commission

Hoa hồng cho publisher.

data.product_id

ID của sản phẩm.

data.product_price

Giá của sản phẩm.

data.product_quantity

Số lượng sản phẩm.

data._extra

Các thông tin liên quan đến hệ điều hành và trình duyệt.

data._utm*

Giá trị các tham số utm.

data.category_name

Tên ngành hàng

data.conversion_id

Id của conversion

data.conversion_platform

Các nền tảng của conversion

data.customer_type

Loại khách hàng

data.product_category

Danh mục của sản phẩm

data.product_image

Hình ảnh của sản phẩm

data.product_name

Tên sản phẩm

data.reason_reject

Lý do hủy

Last updated