AccessTrade.vn
Search
⌃K

Lấy danh sách giao dịch

Method: GET

HTTP Request

*Lưu ý: Limit : 30 request/1 phút
Query Parameters
Các biến params được truyền vào HTTP Request theo các cặp Key-Value, mở đầu chuỗi params bằng dấu “?” và giữa các biến phân tách nhau bằng dấu “&”. Vd:
Biến params
Required
Mô tả
since
Bắt buộc
Thời gian bắt đầu report theo sale time (ISO format), ví dụ “2016-08-01T00:00:00Z”.
until
Bắt buộc
Thời gian kết thúc report theo sale time (ISO format), ví dụ “2016-08-02T00:00:00Z”.
page
Tùy chọn
Số trang, default None.
offset
Tùy chọn
Offset value, default 0.
limit
Tùy chọn
Số kết quả trả về mỗi lần, default 100.
merchant
Tùy chọn
Tên merchant. ex: tikivn.
utm_source
Tùy chọn
Ex: facebook
utm_campaign
Tùy chọn
utm_medium
Tùy chọn
Ex: email
utm_content
Tùy chọn
status
Tùy chọn
Trạng thái giao dịch:
  • 0 : hold
  • 1 : approved
  • 2 : rejected
is_confirmed
Tùy chọn
Trạng thái giao dịch:
  • 0 : chưa duyệt
  • 1 : đã duyệt (Nếu có tham số is_confirmed mà không có status thì mặc định trường status=1)
transaction_id
Tùy chọn
Mã giao dịch, có thể filter 1 (transaction_id=1234567) hoặc nhiều (transaction_id=1234567,7654321) bằng cách dùng dấu phẩy “,” để ngăn cách các mã.
update_time_start
Tùy chọn
Thời gian bắt đầu report theo thời gian update transaction (ISO forrmat), ví dụ “2016-08-01T00:00:00Z”.
update_time_end
Tùy chọn
Thời gian kết thúc report theo thời gian update transaction (ISO forrmat), ví dụ “2016-08-05T00:00:00Z”.
API reponse trả về:
"data": [
{
"merchant": "tikivn",
"status": 1,
"update_time": "2022-07-19T17:32:35",
"click_url": "https://ti.ki/add/TNWGVSKG?utm_term=TAPM.Yr8FIzkUqtxX6WDq6wmjdLH9nzfwPYBgD8nSkKOaR8B3lolr_TAPP.684099_TAPT.TI3&TIKI_URI=https%3A%2F%2Ftiki.vn&atnct1=44f683a84163b3523afe57c2e008bc8c&atnct2=Yr8FIzkUqtxX6WDq6wmjdLH9nzfwPYBgD8nSkKOaR8B3lolr&atnct3=PkIKY0000nw00enur",
"conversion_platform": "mobile_app",
"utm_campaign": "4348614231480407268",
"product_category": "1520_app",
"utm_content": "",
"transaction_time": "2022-05-03T02:31:19",
"product_image": "",
"utm_source": "123488589",
"transaction_value": 442000.0,
"_extra": {
"parameters": {
"utm_campaign": "4348614231480407268",
"click_url": "https://ti.ki/add/TNWGVSKG?utm_term=TAPM.Yr8FIzkUqtxX6WDq6wmjdLH9nzfwPYBgD8nSkKOaR8B3lolr_TAPP.684099_TAPT.TI3&TIKI_URI=https%3A%2F%2Ftiki.vn&atnct1=44f683a84163b3523afe57c2e008bc8c&atnct2=Yr8FIzkUqtxX6WDq6wmjdLH9nzfwPYBgD8nSkKOaR8B3lolr&atnct3=PkIKY0000nw00enur",
"click_user_agent": "Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Mobile/15E148 Safari/604.1",
"at_unique_id": "7sFsxcWKOWYPunC3BCfg6Znxat",
"utm_tool": "deeplink",
"utm_source": "123488589"
},
"device_model": "iPhone",
"device_family": "iPhone",
"device_brand": "Apple",
"device_type": "mobile",
"device": "Apple iPhone",
"os": "iOS",
"browser": "Mobile Safari"
},
"reason_rejected": "",
"category_name": "Sức khỏe và làm đẹp_app",
"utm_term": "",
"product_id": "[email protected]@9446586652188",
"is_confirmed": 0,
"confirmed_time": "2022-06-30T23:59:59",
"product_price": 442000.0,
"id": "9591ccbef06080a1dd8f98d9b371537e",
"commission": 53040.0,
"customer_type": "",
"conversion_id": 115157422,
"utm_medium": "",
"product_quantity": 1,
"click_time": "2022-05-03T02:18:56",
"product_name": "",
"transaction_id": "602528593"
}
Mô tả kết quả:
Tham số
Mô tả
total
Số lượng conversion, tính theo từng sản phẩm.
data.status
Trạng thái của conversion
  • 0: Pending or hold
  • 1: Approved
  • 2: Rejected.
data.merchant
Tên merchant.
data.click_time
Thời gian phát sinh click, theo ISODate.
data.transaction_id
ID của giao dịch (Đơn hàng).
data.transaction_time
Thời gian phát sinh giao dịch, theo ISODate.
data.update_time
Thời gian update thông tin giao dịch, theo ISODate.
data.confirmed_time
Thời gian duyệt giao dịch, theo ISODate.
data.is_confirmed
Trạng thái giao dịch: 0 - chưa duyệt, 1 - đã duyệt
data.transaction_value
Giá trị giao dịch.
data.commission
Hoa hồng cho publisher.
data.product_id
ID của sản phẩm.
data.product_price
Giá của sản phẩm.
data.product_quantity
Số lượng sản phẩm.
data._extra
Các thông tin liên quan đến hệ điều hành và trình duyệt.
data._utm*
Giá trị các tham số utm.
data.category_name
Tên ngành hàng
data.conversion_id
Id của conversion
data.conversion_platform
Các nền tảng của conversion
data.customer_type
Loại khách hàng
data.product_category
Danh mục của sản phẩm
data.product_image
Hình ảnh của sản phẩm
data.product_name
Tên sản phẩm
data.reason_reject
Lý do hủy