AccessTrade.vn
Search
K

Lấy thông tin datafeeds

Method: GET

HTTP Request

https://api.accesstrade.vn/v1/datafeeds
Các biến params được truyền vào HTTP Request theo các cặp Key-Value, mở đầu chuỗi params bằng dấu “?” và giữa các biến phân tách nhau bằng dấu “&”. Vd:
https://api.accesstrade.vn/v1/datafeeds?domain=lazada.vn&sku=AN273FAAA1FXLXVNAMZ-2293380

Query parameters

Biến params
Required
Mô tả
campaign
tùy chọn
Merchant của owner sản phẩm. vd: lazada
domain
tùy chọn
Domain của owner sản phẩm. vd: lazada.vn
discount_amount_from
tùy chọn
lọc giá được giảm (chiết khấu) từ
discount_amount_to
tùy chọn
lọc giá được giảm (chiết khấu) đến
discount_rate_from
tùy chọn
lọc tỷ lệ giá được giảm từ
discount_rate_to
tùy chọn
lọc tỷ lệ giá được giảm đến
page
tùy chọn
Nhập số thứ tự page lấy ra, max = total/limit. Mặc định = 1
limit
tùy chọn
Số lượng sản phẩm cần lấy, mặc định là 50, max = 200
price_from
tùy chọn
lọc giá ban đầu từ
price_to
tùy chọn
lọc giá ban đầu đến
discount_from
tùy chọn
lọc giá khuyến mại từ
discount_to
tùy chọn
lọc giá khuyến mại đến
status_discount
tùy chọn
lọc theo trạng thái khuyến mại. 0 - không được khuyến mại, 1 - có khuyến mại
update_from
tùy chọn
lọc theo thời gian update datafeed từ. vd: 08-09-2017
update_to
tùy chọn
lọc theo thời gian update datafeed đến. vd: 10-09-2017

Mô tả kết quả

Key
Mô tả
cate
Danh mục sản phẩm
desc
Mô tả chi tiết sản phẩm
discount
giá sau khuyến mại
campaign
chiến dịch
domain
domain của owner sản phẩm
image
url ảnh sản phẩm
name
tên sản phẩm
price
giá sản phẩm trước khuyến mại
product_id
id của sản phẩm
sku
mã sản phẩm
url
link sản phẩm
aff_link
Deep link
status_discount
trạng thái khuyến mại. 0 - ko khuyến mại, 1 - có khuyến mại
discount_amount
giá được giảm
discount_rate
phần trăm được giảm
update_time
thời gian update
API response trả về
{
"data": [
{
"aff_link": "https://go.isclix.com/deep_link/4348611760548105593?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fao-thun-cao-cap-hinh-star-wars-coffee-mitadi-aste072-2423013.html",
"campaign": "lazadaapp",
"cate": "thoi-trang-my-pham",
"desc": null,
"discount": 175000.0,
"discount_amount": 0.0,
"discount_rate": 0.0,
"domain": "lazada.vn",
"image": "https://vn-live-01.slatic.net/p/7/ao-thun-cao-cap-hinh-star-wars-coffee-mitadi-aste072-1479373990-3103242-3b4b9c7018198c05f648390fb741036c-product.jpg",
"merchant": "lazadaapp",
"name": "Áo Thun Cao Cấp Hình Star Wars Coffee - MITADI – ASTE072",
"price": 175000.0,
"product_id": "224_AN273FAAA1FXLXVNAMZ-2293380",
"promotion": null,
"sku": "AN273FAAA1FXLXVNAMZ-2293380",
"status_discount": 0,
"update_time": "24-07-2018T01:02:19",
"url": "https://www.lazada.vn/ao-thun-cao-cap-hinh-star-wars-coffee-mitadi-aste072-2423013.html"
}
],
"total": 1
}