Lấy thông tin datafeeds

Method: GET

HTTP Request

https://api.accesstrade.vn/v1/datafeeds

Các biến params được truyền vào HTTP Request theo các cặp Key-Value, mở đầu chuỗi params bằng dấu “?” và giữa các biến phân tách nhau bằng dấu “&”. Vd:

https://api.accesstrade.vn/v1/datafeeds?domain=lazada.vn&sku=AN273FAAA1FXLXVNAMZ-2293380

Query parameters

Mô tả kết quả

API response trả về

{
  "data": [
    {
      "aff_link": "https://go.isclix.com/deep_link/4348611760548105593?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fao-thun-cao-cap-hinh-star-wars-coffee-mitadi-aste072-2423013.html",
      "campaign": "lazadaapp",
      "cate": "thoi-trang-my-pham",
      "desc": null,
      "discount": 175000.0,
      "discount_amount": 0.0,
      "discount_rate": 0.0,
      "domain": "lazada.vn",
      "image": "https://vn-live-01.slatic.net/p/7/ao-thun-cao-cap-hinh-star-wars-coffee-mitadi-aste072-1479373990-3103242-3b4b9c7018198c05f648390fb741036c-product.jpg",
      "merchant": "lazadaapp",
      "name": "Áo Thun Cao Cấp Hình Star Wars Coffee - MITADI – ASTE072",
      "price": 175000.0,
      "product_id": "224_AN273FAAA1FXLXVNAMZ-2293380",
      "promotion": null,
      "sku": "AN273FAAA1FXLXVNAMZ-2293380",
      "status_discount": 0,
      "update_time": "24-07-2018T01:02:19",
      "url": "https://www.lazada.vn/ao-thun-cao-cap-hinh-star-wars-coffee-mitadi-aste072-2423013.html"
    }
  ],
  "total": 1
}

Last updated