Tạo tracking link

API mô tả cách tạo tracking link của các campaign

Method: POST

HTTP Request

https://api.accesstrade.vn/v1/product_link/create

Data Parameter

Biến params

Required

Mô tả

campaign_id

bắt buộc

Campaign ID

urls

tùy chọn

Danh sách link muốn tạo cách nhau bởi dấu phẩy. Nếu không truyền urls sẽ lấy url trong campaign

utm_source

tùy chọn

Tham số tracking thêm pub truyền vào

utm_medium

tùy chọn

Tham số tracking thêm pub truyền vào

utm_campaign

tùy chọn

Tham số tracking thêm pub truyền vào

utm_content

tùy chọn

Tham số tracking thêm pub truyền vào

sub1

tùy chọn

Tham số tracking thêm pub truyền vào

sub2

tùy chọn

Tham số tracking thêm pub truyền vào

sub3

tùy chọn

Tham số tracking thêm pub truyền vào

sub4

tùy chọn

Tham số tracking thêm pub truyền vào

CURL Example


curl --location 'https://api.accesstrade.vn//v1/product_link/create' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: token {your_token}' \
--data '{
  "campaign_id": "4348614231480407268",
  "urls": ["https://shopee.vn/m/ma-giam-gia"],
  "utm_source": "test_source",
  "url_enc": true,
  "utm_medium": "test_medium",
  "utm_campaign": "test_campaign",
  "utm_content": "test_content",
  "sub1": "test_sub1",
  "sub2": "test_sub2",
  "sub3": "test_sub3"
  }'

API response:

```json
{
  "data": {
    "error_link": [],
    "success_link": [
      {
        "aff_link": "https://tracking.dev.accesstrade.me/deep_link/4348611760548105593/4751584435713464237?utm_campaign=test_campaign&sub4=test_sub4&sub2=test_sub2&sub3=test_sub3&sub1=test_sub1&url=https%3A%2F%2Fshopee.vn&utm_content=test_content&utm_source=test_source&utm_medium=test_medium",
        "first_link": null,
        "short_link": "https://shorten.dev.accesstrade.me/ujrBHxpc",
        "url_origin": "https://shopee.vn"
      }
    ],
    "suspend_url": []
  },
  "success": true
}
```

Last updated