AccessTrade.vn
Search
K

API - Lấy danh sách thông tin khuyến mại theo nhà cung cấp & ngành hàng.

Chọn lọc và lấy danh sách các thông tin khuyến mãi theo nhà cung cấp, ngành nghề.
get
https://api.accesstrade.vn/v1/offers_informations
/keyword_list
Lấy danh sách từ khóa chiến dịch hot
Key
Mô tả
icon_text
Từ khóa
id
ID từ khóa, dùng trong API lấy danh sách khuyến mại
total_offer
Số lượng mã khuyến mại theo từ khóa
get
https://api.accesstrade.vn/v1/offers_informations
/merchant_list
Lấy danh sách nhà cung cấp khuyến mại
Key
Mô tả
id
ID nhà cung cấp, dùng trong API lấy danh sách khuyến mại
display_name
Tên nhà cung cấp
login_name
Tên nhà cung cấp (encode)
logo
Hình đại diện nhà cung cấp
total_offer
Số lượng mã khuyến mại theo nhà cung cấp
get
https://api.accesstrade.vn/v1/offers_informations
/icontext_list
Key
Mô tả
icon_text
Tên từ khóa
merchant
ID nhà cung cấp
total_offer
Số lượng vouchers lấy được theo từ khóa
get
https://api.accesstrade.vn/v1/offers_informations
/coupon
Key
Mô tả
banners
là 1 list chứa các dict banner, trong mỗi dict có: “link” - url banner, “width” - chiều rộng, “height” - chiều cao.
content
Mô tả khuyến mại
id
id khuyến mại
image
url ảnh đại diện khuyến mại
link
url khuyến mại
merchant
nhà cung cấp mã khuyến mại
categories
danh sách category của khuyến mại
name
Tên khuyến mại
start_time
Thời gian bắt đầu khuyến mại
end_time
Thời gian kết thúc khuyến mại
domain
Domain sản phẩm khuyến mại
prod_link
Affiliate link
coupons
Chi tiết mã khuyến mại
coin_cap
Số tiền được khuyến mại tối đa
coin_percentage
Phần trăm khuyến mại tối đa
percentage_used
Phần trăm số lượng khuyến mại đã sử dụng
discount_value
Giá trị được giảm
discount_percentage
Phần trăm được giảm
get
https://api.accesstrade.vn/v1/offers_informations
/list_category_coupons
Lấy danh sách ngành của nhà cung cấp & mã khuyến mại
Key
Mô tả
category_name
Mã ngành (nhóm khuyến mãi)
category_name_show
Tên ngành (nhóm khuyến mãi)
get
https://api.accesstrade.vn/v1/offers_informations
/coupon
Lấy danh sách mã khuyến mại
Key
Mô tả
banners
là 1 list chứa các dict banner, trong mỗi dict có: “link” - url banner, “width” - chiều rộng, “height” - chiều cao.
content
Mô tả khuyến mại
id
id khuyến mại
image
url ảnh đại diện khuyến mại
link
url khuyến mại
merchant
nhà cung cấp mã khuyến mại
categories
danh sách category của khuyến mại
name
Tên khuyến mại
start_time
Thời gian bắt đầu khuyến mại
end_time
Thời gian kết thúc khuyến mại
domain
Domain sản phẩm khuyến mại
prod_link
Affiliate link
coupons
Chi tiết mã khuyến mại
coin_cap
Số tiền được khuyến mại tối đa
coin_percentage
Phần trăm khuyến mại tối đa
percentage_used
Phần trăm số lượng khuyến mại đã sử dụng
discount_value
Giá trị được giảm
discount_percentage
Phần trăm được giảm
get
https://api.accesstrade.vn/v1/offers_informations
/coupon_hot
Lấy danh sách mã khuyến mại ưu tiên
Key
Mô tả
banners
là 1 list chứa các dict banner, trong mỗi dict có: “link” - url banner, “width” - chiều rộng, “height” - chiều cao.
content
Mô tả khuyến mại
id
id khuyến mại
image
url ảnh đại diện khuyến mại
link
url khuyến mại
merchant
nhà cung cấp mã khuyến mại
categories
danh sách category của khuyến mại
name
Tên khuyến mại
start_time
Thời gian bắt đầu khuyến mại
end_time
Thời gian kết thúc khuyến mại
domain
Domain sản phẩm khuyến mại
prod_link
Affiliate link
coupons
Chi tiết mã khuyến mại
coin_cap
Số tiền được khuyến mại
coin_percentage
Phần trăm khuyến mại
percentage_used
Phần trăm số lượng khuyến mại đã sử dụng
discount_value
Giá trị được giảm
discount_percentage
Phần trăm được giảm
Key
Mô tả
banners
là 1 list chứa các dict banner, trong mỗi dict có: “link” - url banner, “width” - chiều rộng, “height” - chiều cao.
content
Mô tả khuyến mại
id
id khuyến mại
image
url ảnh đại diện khuyến mại
link
url khuyến mại
merchant
nhà cung cấp mã khuyến mại
categories
danh sách category của khuyến mại
name
Tên khuyến mại
start_time
Thời gian bắt đầu khuyến mại
end_time
Thời gian kết thúc khuyến mại
domain
Domain sản phẩm khuyến mại
prod_link
Affiliate link
coupons
Chi tiết mã khuyến mại
coin_cap
Số tiền được khuyến mại
coin_percentage
Phần trăm khuyến mại
percentage_used
Phần trăm số lượng khuyến mại đã sử dụng
discount_value
Giá trị được giảm
discount_percentage
Phần trăm được giảm
Key
Mô tả
banners
là 1 list chứa các dict banner, trong mỗi dict có: “link” - url banner, “width” - chiều rộng, “height” - chiều cao.
content
Mô tả khuyến mại
id
id khuyến mại
image
url ảnh đại diện khuyến mại
link
url khuyến mại
merchant
nhà cung cấp mã khuyến mại
categories
danh sách category của khuyến mại
name
Tên khuyến mại
start_time
Thời gian bắt đầu khuyến mại
end_time
Thời gian kết thúc khuyến mại
domain
Domain sản phẩm khuyến mại
prod_link
Affiliate link
coupons
Chi tiết mã khuyến mại
coin_cap
Số tiền được khuyến mại
coin_percentage
Phần trăm khuyến mại
percentage_used
Phần trăm số lượng khuyến mại đã sử dụng
discount_value
Giá trị được giảm
discount_percentage
Phần trăm được giảm