Lấy thông tin sản phẩm của đơn hàng

Method: GET

HTTP Request

https://api.accesstrade.vn/v1/order-products

*Lưu ý: Limit : 30 request/1 phút

Các biến params được truyền vào HTTP Request theo các cặp Key-Value, mở đầu chuỗi params bằng dấu “?” và giữa các biến phân tách nhau bằng dấu “&”. Vd:

https://api.accesstrade.vn/v1/order-products?order_id=6357878818&merchant=shopee_kolnew

Query parameters

Biến params

Required

Mô tả

order_id

bắt buộc

Order_id của đơn hàng (lấy bên api order_v2)

merchant

bắt buộc

Tên merchant. Ví dụ: adayroi, lazada

page

tùy chọn

Thứ tự page. Bắt đầu từ 1. Mặc định 1

limit

tùy chọn

Số lượng đơn hàng trả về mỗi page.

API response trả về

{
  "data": 
  [
    {
      "_at": 
      {
        "banner_id": 9419,
        "commission_type": 2,
        "goods_id": "1788784899_VNAMZ-8035509904@lazada_cashback@1788784899_VNAMZ-8035509904",
        "result_id": 30,
        "reward_type": 2,
        "seq_no": 118228959,
        "vn_click_id": ""
      },
      "_extra": 
      {
        "browser": "Chrome Mobile",
        "device": "Generic Generic Smartphone",
        "device_brand": "Generic",
        "device_family": "Generic Smartphone",
        "device_model": "Smartphone",
        "device_type": "mobile",
        "os": "Android",
        "parameters": 
        {
          "at_unique_id": "_G0GGDRV72f40ncIeZeRPinxat",
          "click_url": "https://c.lazada.vn/t/c.ZCM0dX?sub_aff_id=wNsfVI1B2Rp7y16Fnbmd4ykro1GDM0LuNVmmV3SgScFgQffd&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2F&sub_id1=684099&atnct1=71a3cb155f8dc89bf3d0365288219936&atnct2=wNsfVI1B2Rp7y16Fnbmd4ykro1GDM0LuNVmmV3SgScFgQffd&atnct3=SKTej00079n00enur",
          "click_user_agent": "Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 12; vi-vn; CPH2113 Build/SKQ1.210216.001) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.88 Mobile Safari/537.36 HeyTapBrowser/45.8.4.1",
          "utm_campaign": "5249638763776692551",
          "utm_source": "123494162",
          "utm_tool": "deeplink"
        }
      },
      "_id": "1788784899_VNAMZ-8035509904@lazada_cashback@1788784899_VNAMZ-8035509904",
      "billing": 
      {
        "approved": 0,
        "pending": 0,
        "reject": 129700.0
      },
      "campaign_id": "677",
      "click_time": "2022-05-21T19:54:32",
      "commission": 
      {
        "approved": 0,
        "pending": 0,
        "reject": 3774.0
      },
      "confirmed_time": "2022-06-10T09:59:16",
      "merchant": "lazada_cashback",
      "product_price": 129700.0,
      "product_quantity": 1,
      "quantity": 
      {
        "approved": 0,
        "pending": 0,
        "reject": 1
      },
      "reason_rejected": "N/A",
      "sales_time": "2022-05-21T19:58:00"
    }
  ]
  "total": 1
}

Mô tả kết quả

Tham số

Mô tả

data._at

Các thông tin liên quan đến tracking

data.extra

Thông tin các trình duyệt và hệ điều hành truy cập

data._id

ID của sản phẩm

data.billing

Giá trị sản phẩm (đã trừ discount)

 • Approved: giá trị sản phẩm ở trạng thái được duyệt

 • Pending: giá trị sản phẩm ở trạng thái pending

 • Reject: giá trị sản phẩm ở trạng thái hủy

data.campaign_id

ID campaign

data.click_time

Thời gian click

data.commission

Hoa hồng cho publisher

 • Approved: hoa hồng ở trạng thái được duyệt

 • Pending: hoa hồng ở trạng thái pending

 • Reject: hoa hồng ở trạng thái hủy

data.confirmed_time

Thời gian xác nhận giao dịch

data.merchant

Tên merchant

data.product_price

Giá bán

data.product_quantity

Tổng số lượng sản phẩm

 • Approved: số lượng sản phẩm ở trạng thái được duyệt

 • Pending: số lượng sản phẩm ở trạng thái pending

 • Reject: số lượng sản phẩm ở trạng thái hủy

data.reason_reject

Lý do hủy

data.sale_time

Thời gian phát sinh đơn hàng

Last updated