AccessTrade.vn
Search
K

Lấy thông tin sản phẩm của đơn hàng

Method: GET

HTTP Request

https://api.accesstrade.vn/v1/order-products
*Lưu ý: Limit : 30 request/1 phút
Các biến params được truyền vào HTTP Request theo các cặp Key-Value, mở đầu chuỗi params bằng dấu “?” và giữa các biến phân tách nhau bằng dấu “&”. Vd:
https://api.accesstrade.vn/v1/order-products?order_id=6357878818&merchant=shopee_kolnew

Query parameters

Biến params
Required
Mô tả
order_id
bắt buộc
Order_id của đơn hàng (lấy bên api order_v2)
merchant
bắt buộc
Tên merchant. Ví dụ: adayroi, lazada
page
tùy chọn
Thứ tự page. Bắt đầu từ 1. Mặc định 1
limit
tùy chọn
Số lượng đơn hàng trả về mỗi page.
API response trả về
{
"data":
[
{
"_at":
{
"banner_id": 9419,
"commission_type": 2,
"goods_id": "1788784899_VNAMZ-8035509904@lazada_cashback@1788784899_VNAMZ-8035509904",
"result_id": 30,
"reward_type": 2,
"seq_no": 118228959,
"vn_click_id": ""
},
"_extra":
{
"browser": "Chrome Mobile",
"device": "Generic Generic Smartphone",
"device_brand": "Generic",
"device_family": "Generic Smartphone",
"device_model": "Smartphone",
"device_type": "mobile",
"os": "Android",
"parameters":
{
"at_unique_id": "_G0GGDRV72f40ncIeZeRPinxat",
"click_url": "https://c.lazada.vn/t/c.ZCM0dX?sub_aff_id=wNsfVI1B2Rp7y16Fnbmd4ykro1GDM0LuNVmmV3SgScFgQffd&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2F&sub_id1=684099&atnct1=71a3cb155f8dc89bf3d0365288219936&atnct2=wNsfVI1B2Rp7y16Fnbmd4ykro1GDM0LuNVmmV3SgScFgQffd&atnct3=SKTej00079n00enur",
"click_user_agent": "Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 12; vi-vn; CPH2113 Build/SKQ1.210216.001) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.88 Mobile Safari/537.36 HeyTapBrowser/45.8.4.1",
"utm_campaign": "5249638763776692551",
"utm_source": "123494162",
"utm_tool": "deeplink"
}
},
"_id": "1788784899_VNAMZ-8035509904@lazada_cashback@1788784899_VNAMZ-8035509904",
"billing":
{
"approved": 0,
"pending": 0,
"reject": 129700.0
},
"campaign_id": "677",
"click_time": "2022-05-21T19:54:32",
"commission":
{
"approved": 0,
"pending": 0,
"reject": 3774.0
},
"confirmed_time": "2022-06-10T09:59:16",
"merchant": "lazada_cashback",
"product_price": 129700.0,
"product_quantity": 1,
"quantity":
{
"approved": 0,
"pending": 0,
"reject": 1
},
"reason_rejected": "N/A",
"sales_time": "2022-05-21T19:58:00"
}
]
"total": 1
}
Mô tả kết quả
Tham số
Mô tả
data._at
Các thông tin liên quan đến tracking
data.extra
Thông tin các trình duyệt và hệ điều hành truy cập
data._id
ID của sản phẩm
data.billing
Giá trị sản phẩm (đã trừ discount)
  • Approved: giá trị sản phẩm ở trạng thái được duyệt
  • Pending: giá trị sản phẩm ở trạng thái pending
  • Reject: giá trị sản phẩm ở trạng thái hủy
data.campaign_id
ID campaign
data.click_time
Thời gian click
data.commission
Hoa hồng cho publisher
  • Approved: hoa hồng ở trạng thái được duyệt
  • Pending: hoa hồng ở trạng thái pending
  • Reject: hoa hồng ở trạng thái hủy
data.confirmed_time
Thời gian xác nhận giao dịch
data.merchant
Tên merchant
data.product_price
Giá bán
data.product_quantity
Tổng số lượng sản phẩm
  • Approved: số lượng sản phẩm ở trạng thái được duyệt
  • Pending: số lượng sản phẩm ở trạng thái pending
  • Reject: số lượng sản phẩm ở trạng thái hủy
data.reason_reject
Lý do hủy
data.sale_time
Thời gian phát sinh đơn hàng