AccessTrade.vn
Search
K
Comment on page

Lấy danh sách tỷ lệ chia sẻ hoa hồng của campaign

Method: GET

HTTP Request

https://api.accesstrade.vn/v1/commission_policies

Query Parameters

Các biến params được truyền vào HTTP Request theo các cặp Key-Value, mở đầu chuỗi params bằng dấu “?” và giữa các biến phân tách nhau bằng dấu “&”. Vd:
https://api.accesstrade.vn/v1/commission_policies?camp_id=5338806296999499238&month=01-2021
Biến params
Required
Mô tả
camp_id
bắt buộc
Id của campaign. (lấy trong url chi tiết campaign)
month
tùy chọn
Tháng áp dụng chính sách.

Mô tả kết quả

Tham số
Mô tả
category.category_id
Id của category.
category.sales_price
Số tiền chia sẻ (fixed) cho từng conversion thành công.
category.sales_ratio
Tỷ lệ chi sẻ theo giá trị đơn hàng cho từng conversion thành công.
category.taget_month
Tháng có hiệu lực.
product.category_id
Id của Product.
product.sales_price
Số tiền chia sẻ (fixed) cho từng conversion thành công.
product.sales_ratio
Tỷ lệ chi sẻ theo giá trị đơn hàng cho từng conversion thành công.
product.taget_month
Tháng có hiệu lực.
default.result_id
Loại commission mặc định: 1 - Fixed giá tiền. 3 - Chia sẻ theo từng sản phẩm (product). 30 - Chia sẻ theo từng danh mục (category)
default.reward_type
Cách tính commmission: 1 - Tính giá cố định. 2 - Tính tỉ lệ theo giá trị đơn hàng
default.sales_price
Số tiền chia sẻ (fixed) cho từng conversion thành công.
default.sales_ratio
Tỷ lệ chi sẻ theo giá trị đơn hàng cho từng conversion thành công.
default.taget_month
Tháng có hiệu lực.
category.category_id
Id của category.
category.sales_price
Số tiền chia sẻ (fixed) cho từng conversion thành công.
category.sales_ratio
Tỷ lệ chi sẻ theo giá trị đơn hàng cho từng conversion thành
category.customer_type
Loại khách hàng tham gia chiến dịch có thể là new/old hoặc app/ web
API response trả về
{
"category": [
{
"category_id": "Tren 10",
"category_name": null,
"customer_type": null,
"sales_price": 200000.0,
"sales_ratio": 0.0,
"taget_month": "01/2021"
},
{
"category_id": "Tu 1-4",
"category_name": null,
"customer_type": null,
"sales_price": 160000.0,
"sales_ratio": 0.0,
"taget_month": "01/2021"
},
{
"category_id": "Tu 5-9",
"category_name": null,
"customer_type": null,
"sales_price": 175000.0,
"sales_ratio": 0.0,
"taget_month": "01/2021"
},
{
"category_id": "cat_129739_rank6",
"category_name": null,
"customer_type": null,
"sales_price": 200000.0,
"sales_ratio": 0.0,
"taget_month": "01/2021"
},
{
"category_id": "cat_3982_rank6",
"category_name": null,
"customer_type": null,
"sales_price": 200000.0,
"sales_ratio": 0.0,
"taget_month": "01/2021"
}
],
"default": [
{
"customer_type": null,
"result_id": 30,
"reward_type": 1,
"sales_price": 160000.0,
"sales_ratio": 0.0,
"taget_month": "01/2021"
}
],
"product": []
}