Lấy danh sách tỷ lệ chia sẻ hoa hồng của campaign

Method: GET

HTTP Request

https://api.accesstrade.vn/v1/commission_policies

Query Parameters

Các biến params được truyền vào HTTP Request theo các cặp Key-Value, mở đầu chuỗi params bằng dấu “?” và giữa các biến phân tách nhau bằng dấu “&”. Vd:

https://api.accesstrade.vn/v1/commission_policies?camp_id=5338806296999499238&month=01-2021

Biến params

Required

Mô tả

camp_id

bắt buộc

Id của campaign. (lấy trong url chi tiết campaign)

month

tùy chọn

Tháng áp dụng chính sách.

Mô tả kết quả

Tham số

Mô tả

category.category_id

Id của category.

category.sales_price

Số tiền chia sẻ (fixed) cho từng conversion thành công.

category.sales_ratio

Tỷ lệ chi sẻ theo giá trị đơn hàng cho từng conversion thành công.

category.taget_month

Tháng có hiệu lực.

product.category_id

Id của Product.

product.sales_price

Số tiền chia sẻ (fixed) cho từng conversion thành công.

product.sales_ratio

Tỷ lệ chi sẻ theo giá trị đơn hàng cho từng conversion thành công.

product.taget_month

Tháng có hiệu lực.

default.result_id

Loại commission mặc định: 1 - Fixed giá tiền. 3 - Chia sẻ theo từng sản phẩm (product). 30 - Chia sẻ theo từng danh mục (category)

default.reward_type

Cách tính commmission: 1 - Tính giá cố định. 2 - Tính tỉ lệ theo giá trị đơn hàng

default.sales_price

Số tiền chia sẻ (fixed) cho từng conversion thành công.

default.sales_ratio

Tỷ lệ chi sẻ theo giá trị đơn hàng cho từng conversion thành công.

default.taget_month

Tháng có hiệu lực.

category.category_id

Id của category.

category.sales_price

Số tiền chia sẻ (fixed) cho từng conversion thành công.

category.sales_ratio

Tỷ lệ chi sẻ theo giá trị đơn hàng cho từng conversion thành

category.customer_type

Loại khách hàng tham gia chiến dịch có thể là new/old hoặc app/ web

API response trả về

{
  "category": [
    {
      "category_id": "Tren 10",
      "category_name": null,
      "customer_type": null,
      "sales_price": 200000.0,
      "sales_ratio": 0.0,
      "taget_month": "01/2021"
    },
    {
      "category_id": "Tu 1-4",
      "category_name": null,
      "customer_type": null,
      "sales_price": 160000.0,
      "sales_ratio": 0.0,
      "taget_month": "01/2021"
    },
    {
      "category_id": "Tu 5-9",
      "category_name": null,
      "customer_type": null,
      "sales_price": 175000.0,
      "sales_ratio": 0.0,
      "taget_month": "01/2021"
    },
    {
      "category_id": "cat_129739_rank6",
      "category_name": null,
      "customer_type": null,
      "sales_price": 200000.0,
      "sales_ratio": 0.0,
      "taget_month": "01/2021"
    },
    {
      "category_id": "cat_3982_rank6",
      "category_name": null,
      "customer_type": null,
      "sales_price": 200000.0,
      "sales_ratio": 0.0,
      "taget_month": "01/2021"
    }
  ],
  "default": [
    {
      "customer_type": null,
      "result_id": 30,
      "reward_type": 1,
      "sales_price": 160000.0,
      "sales_ratio": 0.0,
      "taget_month": "01/2021"
    }
  ],
  "product": []
}

Last updated